The Ear Of The Huguenots

아티스트 Huelgas Ensemble
레이블 Sony Music
유통사 Sony Music
발매일 2017-07-28
장르 Chamber
재생 시간 | 음질 01:05:01
mqs 24/96
가격 3,960 원 | 곡

전곡 구매 시 [전곡 구매시 20% 할인]

수록곡 (12곡)

Track List Artist Time Spec(bit/kHz) 듣기 담기 구매
1. Dieu Nous Soit Doux Et Favorable [Psaume Lxvii À 4] Huelgas Ensemble 04:38
mqs24/96
2. Dieu Nous Soit Doux Et Favorable [Psaume Lxvii À 3] Huelgas Ensemble 03:45
mqs24/96
3. Pardon Et Justice Il Me Plaît De Chanter [Psaume Ci À 4] Huelgas Ensemble 05:54
mqs24/96
4. Chi Vol Seguir La Guerra [Lauda À 3] Huelgas Ensemble 02:39
mqs24/96
5. Gia Fu Presa Da Te [Lauda À 4] Huelgas Ensemble 03:39
mqs24/96
6. Missa Ut Re Mi Fa Sol La: Agnus Dei [À 6 & 7] Huelgas Ensemble 07:39
mqs24/96
7. Peccantem Me Quotidie [Motet À 4] Huelgas Ensemble 06:40
mqs24/96
8. Le Monde Un Jour Contre Vertu Faché [Chanson À 4] Huelgas Ensemble 03:33
mqs24/96
9. Stellata Coeli [Psaume Xv À 8] Huelgas Ensemble 04:01
mqs24/96
10. Noblesse Gist Au Coeur Du Vertueux [Chanson À 4] Huelgas Ensemble 10:40
mqs24/96
11. Cigne Je Suis De Candeur [Chanson En Vers Mesurés À 3 & 5] Huelgas Ensemble 06:07
mqs24/96
12. Povre Coeur Entourné [Chanson À 5] Huelgas Ensemble 05:46
mqs24/96

Album Review

벨기에 출신의 지휘자이자 음악학자, 미술사학자인 파울 반 네벌(파울 판 네벨 Paul Van Nevel)이 1971년 결성한 보컬 앙상블,
웰가스 앙상블(후엘가스 앙상블 Huelgas Ensemble)! 
명품 목소리로 듣는 16세기 위그노 시대의 노래들! [The Ear of the Huguenots] 전격 발매!!

웰가스 앙상블은 중세에서 바로크까지의 성악 폴리포니를 주로 다루는데, 특히 르네상스 성악음악에서 괄목할만한 결과를 낸 것으로 유명하다. 웰가스 앙상블은 레코딩과 공연에서 종종 단원들이 큰 원으로 둘러 서서 노래하는 것으로도 이름을 떨쳤다. 

이번 앨범 [The Ear of the Huguenots]는 16세기 프랑스 위그노 작곡가들에 의해 작곡된 음악들을 녹음한 앨범이다. 클로드 구디멜, 자크 모디, 지오반니 아니무차 등 유명한 작곡가들의 레퍼토리를 다루었고, 이 정도 퀄리티로 녹음된 이 시기의 앨범은 거의 찾아볼 수 없을 것이라고 장담할만큼 심혈을 기울인 앨범이다. 특히 거의 모든 녹음들이 세계 최초라고 자신할만 하다.

Artist 관련 앨범

Customer Review(0)

로그인을 하신 후, 이용해 주세요. 주제와 무관한 리뷰, 악플은 삭제될 수 있습니다.리뷰쓰기

미설치 시, 플레이어 [다운로드] 받기